NL

NL

Algemene voorwaarden Smooved bv

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle Applicaties en Diensten die worden aangeboden door Smooved bv (hierna ‘Smooved’), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Kruisveldweg 3, 2500, Lier, en met ondernemingsnummer 0722.904.277. Door gebruik te maken van de Applicaties verklaart de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden te hebben kennisgenomen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Definities

Definities van de termen gebruikt in deze algemene voorwaarden:

 • ‘Applicaties’: alle (online) tools ontwikkeld door Smooved die terug te vinden zijn op de verschillende Smooved websites en platformen (o.a. www.smooved.be en www.housematch.be) toegankelijk voor Gebruikers en Vastgoedprofessionals.

 • ‘Diensten’: Alle diensten aangeboden door Smooved via haar Applicaties. Hieronder vallen (zonder exhaustief te zijn), alle diensten aangeboden via www.smooved.be die betrekking hebben op Verhuisdiensten, o.a. het aanvragen van energie- en waterovernames, het aanvragen van de installatie van telecomdiensten, het aanbrengen van klanten in de context van het bekomen van verzekeringen die relevant zijn in de context van een huurtransactie bij een erkende verzekeringsmakelaar als ook het aanbrengen van klanten in de context van het bekomen van een hypothecaire lening voor de aankoop van een woning bij een erkende kredietenmakelaar alsook de tools/diensten die Vastgoedprofessionals in staat stellen om klanttevredenheid op te volgen, verder te stimuleren bij de aangebrachte klanten, dit zowel voor huur als kooptransacties. Bovendien stelt Smooved Vastgoedprofessionals in staat om klanttevredenheidsreviews publiek te gebruiken en deze in te zetten voor marketing doeleinden en op deze manier extra verkoop en/of verhuurmandaten te bewerkstelligen.

 • Gebruiker: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Applicaties of Diensten zoals aangeboden door Smooved.

 • ‘Gegevens’: de door de Gebruiker of Vastgoedprofessional in de Applicaties ingevoerde informatie om gebruik te kunnen maken van de Diensten.

 • ‘Persoonsgegevens’: Gegevens die toelaten een Gebruiker te identificeren als uniek persoon.

 • ‘Partner’: de derde partij (o.a. leveranciers van nutsvoorzieningen) waarbij er via de Applicaties diensten kunnen besteld worden rechtstreeks door de Gebruiker en/of de Vastgoedprofessional en dit enkel mits expliciete goedkeuring door de Gebruiker en/of de Vastgoedprofessional.

 • ‘Vastgoedprofessional’: Elke vastgoedprofessional (bv. makelaars) die gebruik maakt van de Applicaties van Smooved voor het leveren van diensten aan de eigen klanten.

 • ‘Verhuis’: het vertrek van een Gebruiker vanuit een Vertrekadres naar een Verhuisadres via www.smooved.be.

 • ‘Vertrekadres’: adres dat de Gebruiker zal verlaten naar aanleiding van diens Verhuis.

 • ‘Verhuisadres’: adres dat de Gebruiker zal overnemen naar aanleiding van diens Verhuis.

 • ‘Verhuisdiensten’: alle diensten waarvoor contracten kunnen worden aangevraagd, getransfereerd en/of stopgezet via www.smooved.be. Zonder limitatief te zijn, kunnen deze bestaan uit: het overdragen, afnemen en stopzetten van gas, elektriciteit, telecommunicatiediensten, watervoorziening, logistieke hulp, doorsturen van post, het aanbrengen van klanten bij erkende adviesverleners in het kader van het bekomen van woningverzekeringen of het bekomen van een hypothecaire lening voor de financiering van de aankoop van een nieuwe woning.

 • ‘Verzekeringsadvies’: het aanbieden, al dan niet via een partner, van advies met betrekking tot het bekomen van een huurderverzekeringspakket.

 • ‘Kredietadvies’: het aanbieden, al dan niet via een partner, van advies met betrekking tot het bekomen van een hypothecaire lening voor de aankoop vastgoed in het kader van een Vastgoedtransactie.

 • ‘Vastgoedtransactie’: transacties met betrekking tot vastgoed die via Smooved begeleid worden en dit ongeacht of deze transactie kadert binnen een verkoop dan wel een verhuur van vastgoed.

Toegangsvoorwaarden voor de Dienst

Via www.smooved.be kunnen Gebruikers administratieve en logistieke ondersteuning verkrijgen bij een Verhuis en/of een Vastgoedtransactie via met Smooved verbonden Partners en Vastgoedprofessionals. Zonder exhaustief te zijn, omvat dit, afhankelijk van de keuze van de Gebruiker:

 • Hulp bij het aangaan van- en overmaken van nieuwe energiecontractaanvragen of het verhuizen van huidige contracten met een Partner alsook het stopzetten van bestaande contracten en dit al dan niet binnen het kader van een Verhuis.

 • Hulp bij het afsluiten van- en overmaken van nieuwe telecomcontractaanvragen of het verhuizen van huidige contracten met een Partner alsook het stopzetten van bestaande contracten en dit al dan niet binnen het kader van een Verhuis.

 • Faciliteren van het invullen en doorsturen van de desgevallend vereiste overnamedocumenten (i.e. metersstanden voor gas, elektriciteit en water);

 • Hulp bij het afsluiten van en overmaken van nieuwe verzekeringscontractaanvraag of het verhuizen van huidige contracten met de Partner alsook het stopzetten van bestaande contracten en dit al dan niet binnen het kader van een Verhuis.

 • Adviesverlening en hulp bij het bekomen en afsluiten van financiering voor de aankoop van een woning. De Partner zal de Gebruiker adviseren over de verschillende financieringsmogelijkheden die er voor de Gebruiker beschikbaar zijn.

 • Hulp bij het afsluiten van en openen van nieuwe watercontracten met de Partners die gebonden zijn aan de gemeenten gekoppeld aan het Vertrek- en Verhuisadres alsook het stopzetten van bestaande contracten.

 • Hulp bij het vinden van en het overmaken van contractaanvragen bij de Partners die Verhuisdiensten leveren.

 • Hulp bij het laten doorsturen van post van het Vertrekadres naar het Verhuisadres.

Vastgoedprofessionals kunnen via een eigen portaal op www.smooved.be dezelfde (Verhuis)diensten aanbieden aan hun eigen klanten.

Klanttevredenheidsscores, reviews en beoordelingen

De Gebruiker, die door een Vastgoedprofessional werd aangebracht, kan door Smooved worden bevraagd over diens tevredenheid en Smooved behoudt zich het recht voor deze informatie (o.a. reviews en beoordelingen) te delen met de betrokken Vastgoedprofessional alsook, mits toestemming van de Gebruiker, te publiceren op de publieke influencerpagina van de Vastgoedprofessional.

Op deze manier kunnen relevante acties en data aan de Vastgoedprofessional worden aangeboden om zijn klanttevredenheid verder te stimuleren en te doen toenemen.

De Gebruiker die aan Smooved toestemming verleent om de betreffende reviews of beoordelingen te plaatsen:

 • aanvaardt dat bepaalde Persoonsgegevens (met name voornaam en eerste letter van de achternaam) worden verwerkt met het oog op het delen en plaatsen van de reviews;

 • verklaart, aanvaardt en garandeert dat Smooved over het recht beschikt om alle inhoud (tekst, afbeeldingen, informatie) die de Gebruiker via de Applicaties plaatst of publiceert, te gebruiken, te delen en te herproduceren, met name op andere aan Smooved verbonden platformen, websites of applicaties (o.a. www.housematch.be);

 • verleent Smooved een licentie op de geplaatste inhoud. Deze licentie moet gratis, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zijn om Smooved toe te laten om de inhoud te gebruiken, te publiceren en te reproduceren in het kader van de werking en de promotie van haar Applicaties, haar dienstverlening en deze van derden;

Smooved kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van beoordelingen die door de Gebruikers worden geplaatst of gedeeld.

Toegangsvoorwaarden

Smooved behoudt zich het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot de Applicaties of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze Algemene Voorwaarden zou overtreden,

 • die de Persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar Gebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze;

 • die via de Applicaties valse aanvragen verstuurt of aanvragen verstuurt voor panden of personen waarvoor hij niet bevoegd is;

 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van Smooved zou schaden;

 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van Smooved of derden;

 • die de Applicaties zouden aanwenden voor onwettige doeleinden.

Beschikbaarheid Applicaties

Hoewel Smooved zich inzet om de Applicaties 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Applicaties te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze Diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

Smooved zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de Applicaties en de bestanden kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet goedgekeurde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Smooved kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de Gebruiker of de Vastgoedprofessional. Smooved raadt de Gebruiker of de Vastgoedprofessional sterk aan firewalls, een antivirusprogramma en andere noodzakelijke beveiligingsprogramma’s op zijn toestel te installeren.

Aansprakelijkheid

Smooved treedt enkel op als tussenpersoon bij het aanvragen, overzetten en beëindigen van contracten die uiteindelijk worden afgesloten rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Partners. Smooved wordt geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst die tot stand zou komen tussen een Gebruiker en een Partner of Vastgoedprofessional.

Smooved is onder geen beding zelf gehouden tot het leveren van de Verhuisdiensten of eender welke andere prestaties die door de Partners worden aangeboden. Smooved kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor het niet leveren van- en/of defecten in de levering van bovenstaande Verhuisdiensten die uitsluitend berusten in hoofde van de Partners. Smooved kan evenmin aansprakelijk gesteld worden ingeval van een in gebreke blijven van de Partner of Vastgoedprofessional, met name op het vlak van de informatie- en raadgevingsplicht.

De Gebruikers worden er op gewezen dat de Partners, een aanvraag voor Verhuisdiensten steeds kunnen weigeren.

De Gebruikers of Vastgoedprofessionals die gebruik maken van de Applicaties en Diensten van Smooved zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de door hen ingevoerde Gegevens en verstrekte informatie. Smooved draagt geen enkele verantwoordelijkheid en is onder geen beding aansprakelijk indien de Gegevens niet correct of onvolledig zouden zijn.

Smooved heeft het recht om binnen de uitoefening van haar Diensten, deze Gegevens te delen met de betrokken Partners en/of – in voorkomend geval - aan de Vastgoedprofessional die de Verhuis aan Smooved doorgaf. Indien de Gebruiker zich hiermee expliciet akkoord verklaart, kunnen deze gegevens ook worden overgemaakt aan andere partijen.

Om het bezoek aan onze websites een aangename ervaring te maken en bepaalde functies aan te bieden, maken wij gebruik van cookies op verschillende webpagina’s. Cookies zijn kleine tekst bestanden die worden opgeslagen op uw toestel. Sommige van deze cookies worden verwijderd op het einde van de browser sessie, i.e. nadat de browser gesloten wordt (tijdelijke cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw toestel en laten ons of onze partner bedrijven toe uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt (permanente cookies). Dit laat u o.a. toe, de reeds ingevoerde Gegevens te bewaren bij het vroegtijdig verlaten van de Applicaties.

Cookies maken het niet mogelijk toegang te hebben tot andere bestanden op uw computer, noch om uw e-mail te achterhalen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch aanvaard worden. Indien de standaard instellingen in uw browser zijn ingesteld voor cookies, zal dit proces voor u volledig ongemerkt op de achtergrond verlopen. U kan deze instellingen evenwel aanpassen.

U kan uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt telkens er cookies worden gebruikt en waarbij u deze al dan niet individueel kan aanvaarden of waarbij u in bepaalde gevallen cookies in het algemeen kan uitsluiten.

Indien u echter het gebruik van cookies beperkt, kunnen sommige functies van onze website eveneens beperkt worden.

Persoonsgegevens en privacy

Smooved verwerkt Persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van Smooved bv. U kan deze integraal raadplegen via https://smooved.be/privacy/.

In het kader van de Diensten en meer bepaald het mogelijk maken van de Verhuisdiensten worden de door de Gebruiker of Vastgoedprofessional verstrekte Persoonsgegevens doorgegeven aan de geselecteerde Partners, die ieder afzonderlijk, als verantwoordelijke voor de verwerking handelen met het oog op de uitvoering van de door hen aangeboden Verhuisdiensten.

Indien gewenst, kan er contact opgenomen worden met Smooved ter verwijdering of correctie van de Persoonsgegevens die aan de Gebruiker verbonden zijn. Hiervoor dient een verzoek te worden gericht via e-mail aan privacy@smooved.be.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de Applicaties, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo’s, knoppen, afbeeldingen, code, database en pictogrammen, alsook de vormgeving, is de intellectuele eigendom van Smooved en is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

Smooved. verbiedt het hergebruik van de volledige inhoud van de Applicaties of van een kwalitatief of kwantitatief deel ervan. Smooved verbiedt uitdrukkelijk het op een geautomatiseerde of systematische wijze lezen of kopiëren van een deel of het geheel van de Applicaties (afbeeldingen, gegevens, enz.) voor welke doeleinden en op welke manier dan ook, en ongeacht de gebruikte technische middelen (zoals scraping, enz.).

Smooved verleent de Gebruikers en Vastgoedprofessionals een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De Gebruikers en Vastgoedprofessionals mogen ook een kopie van de inhoud die op de Applicaties worden weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op voorwaarde de inhoud van de Applicaties op geen enkele manier wijzigt en dat alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de Applicaties behouden blijft. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo’s op het de Applicaties zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van Smooved of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Smooved, is elk gebruik van namen, merken en logo’s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elk commercieel gebruik van de inhoud van de Applicaties is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina’s van de Applicaties toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de sites is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Smooved. In geen enkel geval kan Smooved verantwoordelijk gehouden worden tegenover de Gebruikers of Vastgoedprofessionals van de Applicaties voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de Applicaties of een van de producten of diensten die op de Applicaties worden aangeboden, inbreuk zou plegen op zijn intellectuele eigendomsrechten.

Slotbepalingen

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle Algemene Voorwaarden. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de Gebruiker aanvaardt dat Smooved deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Applicaties is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Gebruikers die een vraag en/of klacht hebben met betrekking tot de Applicaties of Diensten van Smooved kunnen contact opnemen met info@smooved.be. Vastgoedprofessionals die een vraag en/of klacht hebben met betrekking tot de Applicaties of Diensten vvan Smooved kunnen contact opnemen met info@smooved.be.

Gebruiksvoorwaarden HouseMatch

De website www.housematch.be, en de HouseMatch applicatie (hierna het ‘Platform’) worden beheerd door de BV Smooved waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Kruisveldweg 3, 2500, Lier, en met ondernemingsnummer 0722.904.277 (hierna ‘Smooved’).

Het loutere feit van uw gebruik van het HouseMatch Platform houdt in dat u de deze gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Deze gebruiksvoorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten en applicaties van Smooved (terug te vinden via https://smooved.be/algemene-voorwaarden/) en laten deze onverlet. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Smooved hebben, voor wat betreft het gebruik van het Platform, deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

Smooved behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Het Platform en de diensten

Om deze vergelijking mogelijk te maken, en zo relevant mogelijk voor de gebruikers van het Platform, verzamelt Smooved data die publiek beschikbaar is en die wordt geaggregeerd op het Platform via de verschillende applicaties die Smooved bv ontwikkelt (bv. historische transacties, reviews over vastgoedmakelaars en algemene informatie en gegevens over de vastgoedmarkt).

Via het Platform ter beschikking gesteld door Smooved kunnen de gebruikers:

 1. Beoordelingen raadplegen over vastgoedprofessionals;

 2. De vastgoedprofessionals sorteren volgens verschillende criteria, alsook hun identificatiefiche te bekijken;

 3. Een contactaanvraag indienen bij de vastgoedprofessionals van hun keuze zodat zij door deze laatsten kunnen worden gecontacteerd. De gegevens van de gebruiker (i.e. persoonsgegevens) en de transactie (i.e. de relevante gegevens omtrent het te verkopen of te verhuren pand) worden enkel verstrekt aan de door de gebruiker uitdrukkelijk gekozen vastgoedprofessionals;

 4. Zelf een beoordeling plaatsen over een vastgoedprofessional en over de prestaties van deze laatste, op voorwaarde dat de gebruiker effectief een vastgoedtransactie heeft gesloten met de vastgoedprofessional en dat deze vooraf door Smooved kon gecheckt worden met het oog op de verspreiding op het Platform en, in voorkomend geval, op de andere websites en applicaties van Smooved. Bijgevolg stemt de Gebruiker er expliciet mee in dat wanneer hij een beoordeling plaatst over een vastgoedprofessional hij gecontacteerd kan worden door deze vastgoedprofessional of door Smooved zodat deze zijn identiteit kunnen verifiëren, alsook de elementen waarmee zijn ervaring met de beoordeelde vastgoedprofessional vastgesteld kan worden.

Het behoort tot de uitsluitende beoordeling van de vastgoedprofessionals zelf om al dan niet in te gaan op de contactaanvragen doorgestuurd via het Platform.

De gebruikers worden erop gewezen dat Smooved zelf geen makelaar is en dat eventuele contracten uitsluitend tot stand komen tussen de gebruiker en de gekozen vastgoedprofessional. Smooved kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden of opgeroepen worden in vrijwaring ingeval van het in gebreke blijven van de vastgoedprofessional, met name op het vlak van de informatie- en raadgevingsplicht.

Toegang

Smooved behoudt zich het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel het Platform of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 1. die deze Gebruiksvoorwaarden zou overtreden,

 2. die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via het Platform zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze;

 3. die de diensten die door Smooved worden aangeboden, zou gebruiken zonder de specifieke voorwaarden te respecteren die van toepassing zijn op deze diensten (voor de algemene voorwaarden van Smooved);

 4. die op het Platform valse aanvragen verstuurd of aanvragen verstuurd voor panden of personen waarvoor hij niet bevoegd is;

 5. die op een bepaalde manier de goede reputatie van Smooved, of het Platform zou schaden;

 6. die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van Smooved of derden;

 7. die het Platform zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Contactname

Om een contactname door de vastgoedprofessional mogelijk te maken, dient de gebruiker onderstaande persoonlijke gegevens op te geven:

 1. naam en voornaam;

 2. geslacht

 3. e-mailadres;

 4. telefoonnummer;

 5. aard van het vastgoedproject (Verkopen/kopen/huren/verhuren/bouwen van een gezinswoning);

 6. oppervlakte van het vastgoed dat de Gebruiker wil verkopen/kopen/huren/verhuren of bouwen;

 7. de locatie van het vastgoed;

 8. het aantal aanwezige slaapkamer.

De gebruiker garandeert dat de opgegeven informatie waar en correct is.

Na de validatie van voornoemd formulier bezorgt Smooved alle opgegeven informatie aan de betrokken vastgoedprofessional. Die neemt vervolgens contact op met de gebruiker als antwoord op zijn contactaanvraag en voor geen enkele andere actie.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Smooved over het recht beschikt om alle inhoud of alle persoonlijke gegevens die de Gebruiker zou posten op de het Platform te gebruiken of te communiceren om de gebruiker in contact te brengen met een of meerdere vastgoedprofessionals.

De gebruiker aanvaardt dat zijn persoonlijke gegevens en inhoud gebruikt worden door de vastgoedprofessionals voor het hierboven vermelde doel. Smooved kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat:

 1. de vastgoedprofessional geen contact opneemt met de gebruiker of dat niet doet binnen een termijn die de gebruiker redelijk acht;

 2. de informatie die de gebruiker opgeeft niet correct of up-to-date is.

Beschikbaarheid van het platform

Hoewel wij ons inzetten om het Platform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het Platform te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

Smooved zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat het Platform en de bestanden kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet goedgekeurde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Smooved kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Smooved raadt de gebruiker sterk aan firewalls, een antivirusprogramma en andere noodzakelijke beveiligingsprogramma’s op zijn toestel te installeren.

Links naar andere websites

Het Platform bevat hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, bescherming van persoonsgegevens, enz.

Aansprakelijkheid

Smooved kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie en de gegevens die worden opgegeven door een gebruiker, noch voor het gebruik dat van deze informatie en gegevens zou worden gemaakt.

Smooved kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door de gebruikers op het Platform wordt geplaatst zoals beoordelingen van vastgoedprofessionals noch voor de inhoud van de contactaanvragen die aan de vastgoedprofessionals worden verstuurd.

De gebruiker:

 1. verklaart, aanvaardt en garandeert dat Smooved over het recht beschikt om alle inhoud (tekst, afbeeldingen, informatie) die de gebruiker op het Platform plaatst of publiceert te gebruiken, te delen en te herproduceren, met name op andere aan Smooved verbonden platformen, websites of applicaties;

 2. verleent Smooved een licentie op de geplaatste inhoud. Deze licentie moet gratis, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zijn om Smooved toe te laten om de inhoud te gebruiken, te publiceren en te reproduceren in het kader van de werking en de promotie van haar Platform, haar dienstverlening en deze van derden;

 3. aanvaardt dat deze gegevens gebruikt worden door Smooved voor het creëren van klanttevredenheidsscores en de werking van het Platform.

Als gebruiker van het Platform verbindt u er zich toe om geen inhoud of beoordelingen op het Platform te plaatsen die een politieke mening uit, een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft of aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van de leden of van enkele ervan.

Enkel en alleen al door het platform te gebruiken, gaat u akkoord om Smooved (eigenaar van het Platform), haar dochterondernemingen, zaakvoerders, werknemers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud of een beoordeling die door u werd geplaatst.

Account en wachtwoord

U kunt zich vrij inschrijven op het Platform. Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving, die valt onder het Privacybeleid van Smooved (zie https://smooved.be/privacy/), verschaft u toegang tot gratis diensten:

 1. het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoedprofessionals;

 2. het opslaan van de vastgoedprofessionals die u interesseren en/of die door u werden geraadpleegd;

 3. de mogelijkheid een persoonlijke beoordeling toe te voegen en/of persoonlijke commentaar toe te voegen;

 4. nieuwsbrieven en elektronische of papieren communicaties met informatie, uitnodigingen, peilingen en wedstrijden op het gebied van aankoop, verhuur, verhuis, financiering, verzekering, EPB-certificering, controles van installaties in woningen (elektrische installatie, stookolieketel, aanwezigheid van asbest, …), huurcontracten, renovatie, inrichting en vastgoed in het algemeen.

De authenticatie token, die gecommuniceerd wordt via uw persoonlijk e-mailadres, waarmee u zich kunt identificeren om van deze diensten te kunnen genieten, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe deze token niet door te geven aan derden. De gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijke voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn toegangstoken.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van het Platform, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo’s, knoppen, afbeeldingen, code, database en pictogrammen, alsook de vormgeving, is de intellectuele eigendom van Smooved en is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

Smooved. verbiedt het hergebruik van de volledige inhoud van het Platform of van een kwalitatief of kwantitatief deel ervan. Smooved verbiedt uitdrukkelijk het op een geautomatiseerde of systematische wijze lezen of kopiëren van een deel of het geheel van de Platform (afbeeldingen, gegevens, enz.) voor welke doeleinden en op welke manier dan ook, en ongeacht de gebruikte technische middelen (zoals scraping, enz.).

Smooved verleent de gebruiker van het Platform een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op het Platform wordt weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van het Platform op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van het Platform behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo’s op het Platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van Smooved of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Smooved, is elk gebruik van namen, merken en logo’s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elk commercieel gebruik van de inhoud van het Platform is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina’s van het Platform toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de sites is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Smooved. In geen enkel geval kan Smooved verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van het Platform voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van het Platform of een van de producten of diensten die het Platform aanbiedt, inbreuk zou plegen op zijn intellectuele eigendomsrechten.

Slotbepalingen HouseMatch

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Smooved deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het Platform is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Particulieren die een vraag en/of klacht hebben met betrekking tot de diensten van Smooved kunnen contact opnemen op info@smooved.be. Vastgoedprofessionals die een vraag en/of klacht hebben met betrekking tot de diensten van Smooved kunnen contact opnemen met info@smooved.be.