NL

NL

Data transfer en beheer verklaring van Smooved bv
I. Algemene bepalingen

Smooved bv hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Middels deze data transfer en beheer verklaring wil Smooved bv helderheid en transparantie bieden met betrekking tot de gegevens verzameld in het kader van de geleverde dienstverlening, o.a. bij verhuis en leverancierswissel (www.smooved.be) of bij vergelijking van vastgoedprofessionals (www.housematch.be). Deze verklaring omschrijft hoe Smooved bv de privacy van zijn gebruikersgegevens waarborgt en hoe het zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese AVG. 

Dit brengt met zich mee dat Smooved bv in ieder geval onderstaande elementen in acht zal nemen:

 • de persoonsgegevens van de gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze data transfer en beheer verklaring;

 • de verwerking van deze persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden van de geleverde dienstverlening;

 • de gebruiker zal om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden indien persoonsgegevens zullen worden aangewend voor de automatische verwerking hiervan;

 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • het niet doorgeven van persoonsgegevens aan andere partijen dan deze die werden gekozen en waarbij hun producten werden geselecteerd en bevestigd via de Smooved applicaties. Voor al het andere gebruik, zal expliciete toestemming aan de gebruiker gevraagd worden en vereist zijn;

 • de gebruiker op de hoogte te zullen stellen van zijn rechten omtrent persoonsgegevens, en zal hem hierop wijzen en verklaart deze te zullen respecteren.

Smooved bv, met maatschappelijke zetel te Kruisveldweg 3, 2500 Lier en ondernemingsnummer 0722.904.277 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Vragen stellen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, kan via onderstaande contactgegevens:

Smooved bv
Kruisveldweg 3
2500 Lier

E-mail: info@smooved.be
Contactpersoon: Ignace Buelens

II. Waarom verwerkt Smooved bv persoonsgegevens (doelstelling van de verwerking) en op welke rechtsgrond

De verzamelde persoonsgegevens worden door Smooved bv verwerkt steunend op de toestemming van de gebruiker teneinde de contractuele en wettelijke verplichtingen van Smooved bv na te komen alsook voor de behartiging van diens gerechtvaardigde belangen overeenkomstig de bepalingen van de AVG en de huidige Belgische Privacywet.

a. Steunend op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – artikel 6, 1(a) AVG

Indien de gebruiker Smooved bv toestemming heeft verleend om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, waaronder:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het faciliteren van het afsluiten van contracten of het indienen van contactaanvragen met de door de gebruiker gekozen leveranciers en enkel met deze leveranciers die uitdrukkelijk aan Smooved bv werden bevestigd.

 • Het verzamelen van klanttevredenheidsreviews van klanten van vastgoedprofessionals en deze te delen met de vastgoedprofessionals en publiekelijk via de review pagina’s van de vastgoedmakelaars en dit zowel op de websites van www.smooved.be als ook de websites van www.housematch.be.

Dan zal de uitvoering van deze verwerking op grond van de door de gebruiker verleende toestemming rechtmatig zijn. Te allen tijde kan de instemming ingetrokken worden. Dit geldt ook voor de intrekking van verklaringen van toestemming die werden ontvangen vóór 25 mei 2018, datum waarop de AVG in werking treedt. De intrekking van de toestemming heeft geen weerslag op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan het moment van de intrekking.

b. Ter nakoming van de contractuele verplichtingen – artikel 6, 1(b) AVG

Smooved bv verwerkt persoonsgegevens teneinde zijn contractuele verplichtingen uit te voeren en de dienstverlening aan te bieden zoals beschreven in de algemene voorwaarden alsook om maatregelen te treffen op het verzoek van de gebruiker voor de sluiting van een overeenkomst of een contactaanvraag.

De doelstelling van de verwerking is in eerste instantie gericht op de dienstverlening zelf o.a. het aanbieden van verschillende offertes of het opzeggen van lopende contracten bij de leveranciers van de gekozen diensten, het aanbieden van een vergelijking van vastgoedprofessionals of het indienen van contactaanvragen bij vastgoedprofessionals. Deze gegevens omvatten geen gegevens die toelaten de gebruiker als uniek persoon te identificeren en zijn aldus geanonimiseerd.

Persoonsgegevens die het toelaten om een gebruiker als uniek persoon te identificeren en betrekking hebben op zijn woon- en gezinssituatie zullen enkel gedeeld worden met de door de gebruiker expliciet gekozen leveranciers of vastgoedprofessionals.

In het geval waar de gebruiker een klanttevredenheidsreview achterliet voor zijn vastgoedmakelaar, kunnen de gegevens die betrekking hebben op deze review op de review pagina’s op www.smooved.be als ook op www.housematch.be, beschikbaar gemaakt worden. Dit kan volgende gegevens omvatten:

 1. voornaam;

 2. eerste letter van de achternaam;

 3. gemeente waar de vastgoedtransactie plaatsvond;

 4. type transactie: huur, verhuur, koop of verkoop;

 5. de klanttevredenheidsreview en de score op 10 over de vastgoedmakelaar zelf.

c. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen – artikel 6, 1(f) AVG

Smooved bv heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens voor bepaalde statistische doeleinden (i.e. een belang bij de analyse, optimalisatie en kost-efficiënte werking van de dienstverlening en website). Hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd. Smooved bv heeft verder een gerechtvaardigd belang bij:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, nationaliteit, identiteitskaartnummer, BTW-nummer;

 • Contactgegevens: nieuw adres, oud adres, telefoonnummer, e-mailadres;

 • Bancaire gegevens: bankrekeningnummer;

 • Legalisatiegegevens: specimen van (elektronische)handtekening;

 • Woning specifieke gegevens: adres, type woning, verdieping, bouwjaar, aantal vierkante meter, type energiemeter, EAN-codes (gas en elektriciteit), huurprijs inclusief kosten, vragen noodzakelijk voor vaststellen verzekeringspremie, aantal inwonenden, aankoopprijs van de woning en eigen inbreng bij financiering van het vastgoedproject;

 • Alle andere gegevens verzameld om de contractuele verplichtingen na te leven. De wijze waarop deze gegevens worden verzameld, wordt verder beschreven in de Algemene Voorwaarden.

d. Ter nakoming van de wettelijke verplichtingen (art. 6, 1(c) AVG) of het algemeen belang (art. 6, 1(e) AVG)

Persoonsgegevens zullen rechtmatig worden verwerkt ter nakoming van alle wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het verlenen van de gevraagde diensten zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden (art. 6, 1(c) AVG) of indien noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 6, 1(e) AVG).

III. Welke gegevens gebruikt Smooved bv

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Smooved bv, afhankelijk van de diensten die u kiest, persoonsgegevens uit de volgende categorieën vragen, verwerken en bewaren, zonder dat de voorbeelden per categorie limitatief zijn:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, nationaliteit, identiteitskaartnummer, BTW-nummer;

 • Contactgegevens: nieuw adres, oud adres, telefoonnummer, e-mailadres;

 • Bancaire gegevens: bankrekeningnummer;

 • Legalisatiegegevens: specimen van (elektronische)handtekening;

 • Woning specifieke gegevens: adres, type woning, verdieping, bouwjaar, aantal vierkante meter, type energiemeter, EAN-codes (gas en elektriciteit), huurprijs inclusief kosten, vragen noodzakelijk voor vaststellen verzekeringspremie, aantal inwonendenaankoopprijs van de woning en eigen inbreng bij financiering van het vastgoedproject;

 • Alle gegevens die verbandhouden met het verzamelen van klanttevredenheidsreviews over de vastgoedmakelaar en het beschikbaar maken van deze reviews op zowel www.smooved.be als www.housematch.be. Al zijn deze klanttevredenheidsreviews op zich geen persoonsgegevens onder het AVG.

 • Alle andere gegevens verzameld om de contractuele verplichtingen na te leven. De wijze waarop deze gegevens worden verzameld, wordt verder beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Smooved bv gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor het deze gegevens heeft verkregen. Deze doeleinden worden in meer detail omschreven in de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Smooved bv ze pas verwerkt wanneer de gebruiker daartoe zijn uitdrukkelijke toestemming geeft nadat deze, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd werd:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens;

 • Bancaire gegevens;

 • Contactgegevens;

 • Legalisatiegegevens.

Van de gebruiker wordt verwacht dat hij instaat voor de juistheid van zijn gegevens en elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk, zo mogelijk per e-mail, doorgeeft aan Smooved bv. Gebruikers zijn niet verplicht om hun persoonsgegevens mee te delen, maar we wijzen er wel op dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer de gebruiker niet instemt met de verzameling en verwerking.

Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de betrokkene zelf zijn verkregen:

 • EAN-nummers gas en elektriciteitsmeter;

 • Meternummers gas, elektriciteit en water.

Minderjarigen: Smooved bv verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (art. 8, 1 AVG).

IV. Verstrekking aan derden

De gegevens die de gebruiker aan Smooved bv geeft, kunnen slechts aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hogervermelde doeleinden en zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden.

Zo maakt Smooved bv gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie zij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem en API-bibliotheken);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);

 • het afsluiten en de levering van energiediensten;

 • het afsluiten en de levering van telecommunicatiediensten;

 • het afsluiten en de levering van verzekeringsdiensten;

 • het afsluiten en de levering van adviesdiensten aangaande het bekomen van kredieten;

 • het afsluiten en de levering van adviesdiensten aangaande het bekomen van kredieten;

 • het afsluiten en de levering van waterleveringsdiensten;

 • het afsluiten en activering van post-doorstuurdiensten;

 • het leveren van de door de gebruiker gekozen diensten die verband houden met de logistieke elementen van diens verhuis.

Met elk van deze partijen (verwerkers) heeft Smooved bv een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Smooved bv de door de gebruiker verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of Smooved bv hier een gerechtvaardigd belang voor heeft. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij Smooved bv opvraagt en controle vanuit inspectiediensten die worden georganiseerd door de overheid. In een dergelijk geval dient Smooved bv medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan Smooved bv deze persoonsgegevens delen met derden indien de gebruikers Smooved bv hier uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft. De gebruiker heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze te allen tijde in te trekken.

Smooved bv verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, andere dan deze partijen die verband houden met de internet omgeving en de IT-infrastructuur. Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau

V. Bewaartermijn

**Smooved bv bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig om diens contractuele verplichtingen uit te voeren en voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Mits uitdrukkelijke toestemming hiertoe werd gegeven door de gebruiker, binnen het kader van bijkomende diensten of after-care, kan deze periode verlengd worden mits inachtneming van een redelijke verlengde bewaartermijn. **

Indien de gegevens niet langer nodig zijn om Smooved bv zijn contractuele en wettelijke verplichtingen na te leven, zullen ze na vaste periodes verwijderd worden tenzij verdere verwerking nodig is of toegelaten is door de gebruiker wiens persoonsgegevens bewaard worden.

Concreet worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening via www.smooved.be en www.housematch.be bewaard tijdens de volledige duurtijd van de verhuis of leverancierswissel en de onmiddellijke periode die hierop volgt, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt of dit uitdrukkelijk werd goedgekeurd door de gebruiker, hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Smooved bv dit rechtvaardigt. Overeenkomstig de Belgische wetgeving kunnen de verjaringstermijnen tot 30 jaar duren, alhoewel de termijn meestal tussen vijf en tien jaar ligt.

De gegevens met betrekking tot het publiceren van klanttevredenheidsreviews, zullen niet in hun volledigheid bewaard worden en zullen hierdoor niet toelaten om de natuurlijke persoon als uniek persoon te identificeren op www.smooved.be en www.housematch.be.

VI. Beveiliging van de gegevens

Smooved bv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo heeft Smooved bv bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Smooved bv van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • Smooved bv hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;

 • Smooved bv pseudonimiseert / anonimiseert waar mogelijk / nodig en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Smooved bv maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Smooved bv test en evalueert regelmatig zijn maatregelen;

 • De medewerkers van Smooved bv zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

VII. Gegevens verbonden aan het gebruik van de website

Telkens de gebruiker toegang heeft tot een webpagina of bestand op één van onze websites (www.smooved.be, www.housematch.be) of de webapplicaties, worden bepaalde generieke gegevens automatisch opgeslagen. De gegevens worden enkel opgeslagen omwille van bepaalde systeemvereisten en omwille van statistische doeleinden of in uitzonderlijke gevallen, als indicator van strafrechtelijke feiten.

Deze gegevens worden gebruikt om onze websites te verbeteren en om de gebruiker op verscheidene webpagina’s en eindapparaten bepaalde inhoud aan te bieden die aan diens interesses tegemoet komt.

Online gebruiksgegevens worden niet gecombineerd met hogervermelde persoonsgegevens. Indien de gebruiker zijn gegevens overmaakt, zullen deze optimaal bewaard worden tijdens het input proces. Dit geldt eveneens voor gegevens opgeslagen op onze data- en informatiedragers.

Er zal geen browser geschiedenis worden bijgehouden. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden noch anderszins gebruikt tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Meer bepaald worden de volgende gegevens bijgehouden bij iedere online verwerkingsaanvraag:

 • Het gebruikte eindapparaat

 • De naam van het geopende bestand

 • Datum en tijdstip van de aanvraag

 • De tijdszone

 • De hoeveelheid overgemaakte gegevens

 • De ontvangstmelding van de geslaagde aanvraag

 • Beschrijving van het type webbrowser

 • Het gebruikte besturingssysteem

 • De provider

 • Het IP-adres van de gebruiker

Contact / aanvragen
Indien de gebruiker Smooved bv contacteert (bv. via een contactformulier), zullen de gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking van de aanvraag en, indien noodzakelijk, met het oog op navolgende correspondentie. Alle gegevens worden verwijderd nadat de aanvraag werd verwerkt. Dit heeft geen betrekking op gegevens waarvoor er een wettelijke of andere bewaringsplicht geldt.

Registratie Smooved bv gebruikt enkel de gegevens die worden overgemaakt tijdens de registratie teneinde het mogelijk te maken de website en webapplicatie te gebruiken. Volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • E-mailadres;

 • Gebruikersnaam;

 • Wachtwoord.

VIII. Cookiebeleid

a. Algemene informatie over cookies

De websites (www.smooved.be en www.housematch.be) en de bijhorende webapplicaties (hierna de ‘Websites’ en de ‘Applicaties’ genoemd) behoren toe aan Smooved bv en maken gebruik van cookies om de toegankelijkheid en het gebruik van sommige individuele functies/mogelijkheden te garanderen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die aangemaakt worden door de websites die een gebruiker bezoekt. Ze bevatten sessiegegevens met betrekking tot dit bezoek die nadien gebruikt kunnen worden door de website die de gebruiker bezocht om een volgende bezoek te vergemakkelijken. De doelstellingen van de cookies die op deze Website en Applicatie gebruikt worden zijn de volgende:

 • Om te verzekeren dat de Websites en Applicaties juist werken

 • Om de taalvoorkeuren van de gebruiker op te slaan

 • Om op webpagina’s en eindapparaten bepaalde inhoud aan te bieden die aan de interesses van de eindgebruiker tegemoet komt

De cookies zijn enkel gekoppeld aan een anonieme gebruiker. De computer van de gebruiker of een ander toestel verschaft geen verwijzingen die het mogelijk maken de persoonsgegevens van de gebruiker te kennen. De gebruiker kan steeds de configuratie van de browser wijzigen en/of het aanbrengen van de cookies van de Websites en Applicaties blokkeren, zonder dat dit de gebruiker belet toegang te hebben tot de inhoud ervan. Als de gebruiker echter de cookies blokkeert, kan het zijn dat het surfen op/doorbladeren van de Websites niet optimaal is en dat sommige van de functies of mogelijkheden van de Websites niet goed werken.

b. Gebruik van cookies door Smooved bv

Smooved bv maakt meer bepaald gebruik van cookies voor de doelstellingen die in de onderstaande tabel zijn uiteengezet. Mocht Smooved bv op eender welk moment in de toekomst andere cookies gebruiken om meer of betere diensten te verlenen, dan worden gebruikers daarover op passende wijze geïnformeerd.

De hieronder opgesomde cookies worden aangebracht op het toestel van de gebruiker en worden uitsluitend door Smooved bv gebruikt met als doel de prestaties van de Website en de Applicatie te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van Smooved bv en de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies blijven op de browser, waardoor Smooved bv in staat is gebruikers te herkennen als terugkerende bezoekers van de Website en om de inhoud ervan aan diens voorkeuren aan te passen. Hieronder staan de verschillende cookies opgelijst die door de Website en de Applicatie gebruikt worden:

Naam van het cookieDoel van het cookiePreferredUiCultureSlaat de voorkeur op van de gebruiker met betrekking tot informatie voor het aanmeldingsformulier (“login form”)SignInMessage<Token>Identificeert de gebruiker voor het echtverklaringsproces (authentication process)TenantDefinieert naar welke merk-versie van het portaal de gebruiker wordt geleididsrvIdentificeert de gebruiker door zijn IDidsrv.xsrfVoorkomt “Cross-Site-Request-Forgery” (aanvragen via vervalste namaakwebsites)idsvr.clientsSlaat de klanten op waarbij de gebruiker zich heeft aangemeld. Momenteel alleen GO-partneridsvr.sessionIdentificeert de huidige sessie. Wordt gebruikt om af te melden

Overzicht cookiescan uitgevoerd op 19 maar 2019 op de webomgevingen van Smooved bv:

Naam van het cookieCookie typeCookie gevoeligheidDuurtijd_hjIncludedInSamplepersistentniet-noodzakelijk1 jaarfrpersistentniet-noodzakelijk2 maanden_fbppersistentniet-noodzakelijk2 maandenwistia-http2-push-disabledpersistentniet-noodzakelijk59 minuten_gatsessieniet-noodzakelijk1 minuuttest_cookiepersistentniet-noodzakelijk15 minutenviewed_cookie_policypersistentniet-noodzakelijk1 uur_gapersistentniet-noodzakelijk2 jaar_ga_UA-129810285-1persistentniet-noodzakelijk1 minuut_gidpersistentniet-noodzakelijk1 dagamplitude_id_5c62c1c25b9e01persistentniet-noodzakelijk9 jaarajs_anonymous_idpersistentniet-noodzakelijk11 maandamplitude_idundefinedtypeformpersistentniet-noodzakelijk1 jaarajs_user_idpersistentniet-noodzakelijk11 maandenajs_group_idpersistentniet-noodzakelijk11 maandendevice_viewpersistentniet-noodzakelijk1 maandPHPSESSIDsessieniet-noodzakelijk0 minutenattribution_user_idpersistentniet-noodzakelijk11 maand

c. Bewaartermijn van Website en Applicatie cookies

Cookies blijven opgeslagen in de browser van de gebruiker totdat deze zelf beslist deze te verwijderen.

d. Delen van gegevens met derde partijen

De informatie verzameld via cookies wordt exclusief gebruikt door Smooved bv.

e. Cookies uitschakelen of verwijderen

Overeenkomstig de informatie in dit cookies-beleid van Smooved bv, kunnen gebruikers hun toestemming weigeren om deze informatie te verzamelen door het aanbrengen van cookies af te wijzen door hun browser op de passende wijze in te stellen.

Indien de gebruiker het aanbrengen van bepaalde cookies in diens browser weigert, is het mogelijk dat deze niet in staat is om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de Websites en de Applicaties.

Verdere informatie over hoe het gebruik van cookies te blokkeren, is terug te vinden op onderstaande links:

f. Toestemming

Het gebruik van de Websites en de Applicaties houdt de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming in tot het gebruik van cookies overeenkomstig de algemene voorwaarden in dit cookies-beleid.

De gebruiker kan eerder gegeven toestemming voor het gebruik en het aanbrengen van cookies te allen tijde intrekken en de cookies die aangebracht zijn op diens toestel verwijderen door de browseropties te configureren zoals opgegeven onder de titel “Cookies uitschakelen of verwijderen”.

XI. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bij het aangaan en handhaven van onze dienstverlening, past Smooved bv geen volledig geautomatiseerde besluitvorming toe overeenkomstig artikel 22 van de AVG. Als Smooved bv deze procedure in afzonderlijke gevallen toch toepast, zal Smooved bv, indien de wet dit vereist, de ter zake doende informatie verstrekken.

In sommige gevallen verwerken wij of de door u gekozen dienstenleveranciers of vastgoedprofessionals uw gegevens automatisch met de bedoeling om bepaalde persoonlijke kenmerken van u te evalueren (profilering). We doen aan profilering in de hierna volgende gevallen:

 • Wij gebruiken evaluatietools om doelgerichte informatie en advies betreffende producten te bezorgen aan bezoekers van de Website en de Applicatie. Deze tools maken het mogelijk om te communiceren en reclame te maken op de wijze die beantwoordt aan de behoeften van de gebruiker (met inbegrip van markt- en opinieonderzoek).

 • Eveneens worden er evaluatietools gebruikt om op basis van de verzamelde gegevens van de bezoekers, gelijkaardige profielen en mogelijks geïnteresseerde doelgroepen te ontdekken. Deze tools maken het mogelijk om te communiceren en reclame te maken op de wijze die beantwoordt aan de behoeften van deze gelijkaardige profielen (met inbegrip van markt- en opinieonderzoek).

In het kader van de dienstverlening die Smooved bv levert, zullen persoonsgegevens gedeeld worden met de leveranciers waarvan producten of diensten geselecteerd werden (www.smooved.be) of met de vastgoedprofessionals waarvoor een contactaanvraag werd aangevraagd (www.housematch.be) of middels de publiek beschikbare pagina’s met klanttevredenheidsreviews en waarvoor aan Smooved bv expliciet toestemming gegeven werd om deze gegevens met de gekozen leverancier of vastgoedprofessionals of op de reviewpagina’s te delen. In het kader van de totstandkoming van de contracten met de gekozen leveranciers, vastgoedprofessionals of de reviewpagina’s stemt de gebruiker in dat de gekozen leveranciers of vastgoedprofessionals de ingevoerde persoonsgegevens automatisch mogen verwerken in het kader van diens interne beslissingsprocessen voor de totstandkoming van de overeenkomsten bij de gekozen offertes als ook in het kader van de publicatie van de verzamelde reviews, en dit indien een van de gekozen leveranciers of vastgoedprofessionals dit nodig achten.

IX. De rechten van de gebruiker omtrent diens gegevens

De gebruiker heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. De gebruiker heeft recht op correctie en aanvulling wanneer diens gegevens onjuist of onvolledig zijn (artikel 15 AVG).

De gebruiker mag eisen dat zijn/haar persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer de gebruiker terugkomt op diens toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking (artikel 17 AVG).

De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te laten beperken wanneer deze de juistheid van die gegevens betwist of wanneer deze zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met diens toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon (artikel 18 AVG)

De gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van diens persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

De gebruiker kan de persoonsgegevens die met Smooved bv werden gedeeld en die door Smooved bv geautomatiseerd verwerkt worden, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, zodat de gebruiker deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat Smooved bv deze, op vraag van de gebruiker en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (artikel 20 AVG).

Voor de verwerking van persoonsgegevens die Smooved bv op basis van de gebruiker zijn/haar toestemming heeft verkregen, kan de gebruiker de gegeven toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig (artikel 7 AVG).

Bovenaan dit privacy statement staat hoe de gebruiker contact met Smooved bv kan opnemen om diens rechten uit te oefenen. De gebruiker kan Smooved bv ook contacteren via de contactpagina van de website http://www.smooved.be/. Om misbruik te voorkomen kan Smooved bv daarbij vragen dat de aanvrager zich adequaat kan identificeren. Om de identiteit van de aanvrager te controleren vraagt Smooved bv om een kopie van uw identiteitskaart van de aanvrager mee te sturen. Smooved bv raadt sterk aan om daarbij de pasfoto en het rijksregisternummer onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Deze kopie wordt niet langer door Smooved bv bewaard dan noodzakelijk voor de controle van uw identiteit en de behandeling van uw klacht.

XI. Klachten

Mocht de gebruiker een klacht hebben over de verwerking van diens persoonsgegevens of over de uitoefening van diens rechten dan vraagt Smooved bv om hierover direct contact op te nemen.

De gebruiker heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

XII. Wijziging privacy statement

Smooved bv kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal er een aankondiging gebeuren op de Website. De laatste wijziging gebeurde op 19 maart 2019. Oudere versies van de privacy verklaring van Smooved zullen in een archief worden opgeslagen.

De gebruiker kan een e-mail versturen naar het hierboven vermelde e-mailadres als deze, dit archief wenst raad te plegen.